Personöversikt

Disgen 2016. Läs om Personöversikten.
Handledning - Personöversikt
Personöversikt

Alternativa sätt att öppna personöversikt

Peka på en persons fält i Familjeöversikten och klicka vänster musknapp så ändrar fältet färg och blir aktivt/förvalt.

  1. Tryck sedan på mellanslagstangenten/space
  2. Tryck F9
  3. Klicka höger musknapp och välj Ändra
  4. Välj ändra personnotiser i familjeöversiktens vänstra verktygsfält
  5. Från Huvudfönstrets meny redigera - välj Ändra notiser

Registrerade uppgifter rörande en person visas i en personöversikt. De uppgifter som registrerats kopplas till personen och visas i paneler i fönstret Personöversikt. Härifrån sker fortsatt registrering av ytterligare uppgifter och redigering av befintliga. Det går att arbeta direkt via panelerna eller via menyraden och dess snabbvalsknappar.

Paneler

Paneler går att stänga, maximera, minimera fönster och påverka menyn med hjälp av symbolerna i övre högra hörnet av fönstret. Du kan flytta fönstret genom att peka på, klicka fast med vänster musknapp på namnfältet överst i fönstret, positionera och släppa musknappen.

Storleken kan ändras genom att på liknande sätt dra i fönstrets, snedstreckade, nedre högra hörn. Se även guiden Paneler.

personoversikt-1000.jpg

Personöversiktens paneler

Namn: Tre fält förnamn, efternamn och kön är redigerbara genom dubbelklick. Personidentitet, skapad och ändrad är informativa och kan inte redigerbara. 
Flaggor: De flaggor som personen är kopplad till syns och funktion för hantera flaggor.
Föräldrar: Personens föräldrar syns med tillägg B, F eller A, namn, ev. födelseår o dödsår. B = Biologisk förälder, F = Fosterförälder och A = Adoptionsförälder. Funktionen Lägg till fler föräldrar finns tillgänglig från panelen.
Partner: Personer som personen i Personöversikten har en angiven relation med syns med Namn, ev. födelseår o dödsår.
Barn: Personens barn syns med tillägg B, F eller A, namn, ev. födelseår o dödsår.
Levnadsbeskrivning: Registrerade notiser syns här och funktion för Lägg till Notis. 17 valbara.
Faddrar: Personens faddrar syns med namn o födelseår och funktion för Lägg till fadder genom att skapa ny eller söka existerande person.
Fadder till: Visar den person som personen i Personöversikten är fadder till vid dop.
Arbetsmaterial: Lägg till Notis med Länk: Välj fil
Ljud och film: Lägg till Videonotis: Välj Ljud- eller Filmfil

Högerklicks menyer för panelerna

Namn: Tre fält förnamn, efternamn och kön är redigerbara. Personidentitet, skapad och ändrad är informativa och kan inte redigerbarax. Högerklick på alla fält i namnpanelen ger valen:

personoversikt-1100.jpg
Högerklickmeny i personpanel

 

personoversikt-1200.jpg
Redigering av Anteckning
personoversikt-1300.jpg
Redigering av Fotnot

 

personoversikt-1400.jpg
Uppdaterad namnpanel

Dubbelklickar du på Förnamn, Efternamn, Kön, Anteckning, och Fotnot i Namnpanelen öppnas de för redigering.

Flaggor: saknar högerklicks meny. Flaggor hanterar du via Hantera flaggor.

Föräldrar: Högerklick på fält för föräldrar ger följande val:

personoversikt-1500.jpg

Högerklick exakt på B, A eller F ger möjlighet att ändra typen av relation till föräldrarna.

Partner: Högerklick på fält för partner ger följande val.

personoversikt-1600.jpg

Barn: Högerklick på fält för partner ger samma val som för Partner ovan.

Levnadsbeskrivning: Högerklick på en registrerad notis ger följande val:

personoversikt-1701.jpg
Högerklickmeny i panelen Levnadsbeskrivning

Faddrar: Högerklick på personfältet ger följande val:

personoversikt-1800.jpg
Högerklickmeny i panelen Faddrar

Fadder till: Högerklick på personfältet ger följande val:

personoversikt-1900.jpg
Högerklickmeny i panelen Fadder till

Arbetsmaterial: Högerklick på notisen ger följande val:

personoversikt-2000.jpg
Högerklickmeny i panelen Arbetsmaterial

Vänsterklick på notisen öppnar dokumentet som är länkat i arbetsmaterialet.

Ljud och film: Högerklick på notisen ger följande val:

personoversikt-2100.jpg
Högerklickmeny i panelen Ljud och film

Vänsterklick på notisen öppnar filmen som är länkat i Ljud och film.

Personöversiktens menyrad

Överst i personöversiktsfönstret finns:

Person - Notiser - Visa - Navigera - Faddrar - Relationer - Information

personoversikt-2200.jpg

Med ikonen uppe till höger i menyraden döljer eller visar du snabbvalsknapparna.

personoversikt-2400.jpg

Person

Fotnot och Anteckning
Under denna meny kan Fotnot för utskrifter, websidor mm och Anteckning för egen forskning, Kom ihåg osv gällande personen registreras genom fältet Lägg till. När notis är skapad tänds fälten för Ändra och Ta bort

Favorit
En snabbvalsknapp för att markera personen som favorit samt en snabbvalsknapp för att lägga till listan över senaste personer i välj ny person.

Notiser

personoversikt-2700.jpg

Här finns snabbvalsknappar för olika slags notiser rörande

Födelse
Födelsenotis och dopnotis.

Död
Dödsnotis, begravningsnotis och dödsorsaksnotis.

Levnad
Notiser för: Yrke, Utflyttning, Inflyttning, Flyttade, Levde och Adress.

Noteringar
Multimedia, Textnotis, Extra text, Notis (in blanco), Referens och Oforskat.

Visa (Panelinställning)

personoversikt-2800.jpg

Välj
Markera de paneler bland: Namn, Flaggor, Levnadsbeskrivning, Partner, Föräldrar, Barn, Faddrar, Faddrar till, Arbetsmaterial, Ljud och Film som önskas visade i Personöversiktsfönstret.

Standard
Genom att aktivera fältet Standard visas följande Paneler; Namn, Flaggor, Levnadsbeskrivning, Partner, Föräldrar, Barn, Navigera. Dvs alla utom Faddrar, Faddrar till, Arbetsmaterial, Ljud och Film.

När standard är vald aktiveras valet Alla för att välja att alla paneler visas. En scrollist på fönstret högra kant öppnas.

Navigera

personoversikt-2900.jpg

Byt person
Fält för till centrum gör den valda personen till Ccntrumperson

Ny fönstergrupp
Fält för ny PÖ, personöversikt, och Ny FÖ, familjeöversikt. Aktiveras från personer under paneler för föräldrar, partner och barn.

Söklista
Fält för lägg till söklista och söklista

Faddrar

personoversikt-3000.jpg

Lägg till
Fält för att aktivera Lägg till fadder.

Sök Person
Fält för att skapa en söklista. När det finns registrerade faddrar, och panelen faddrar är aktivt aktiveras fältet Skapa söklista. Väljer du skapa söklista öppnas funktionen Sökning [till söklista 2].

Ta bort
När det finns registrerade faddrar markerade, aktiveras fälten koppla loss och ta bort fadder.

Relationer

personoversikt-3100.jpg

Lägg till
Fältet Lägg till fler föräldrar öppnar fönstret lägg till ny föräldrarelation.

Ändra
Fältet Växla Position ändrar placeringen av föräldrarna i panelen för föräldrar.

Information

personoversikt-3200.jpg

Flaggor
Fältet hantera flaggor öppnar ändra flaggor.

Tillgängliga Flaggor
Finns inga här aktiverar du redigera flaggor

Aktuella flaggor
De flaggor du valt bland de tillgängliga.

Redigera flaggor
Nytt fönster där du kan lägga till, ändra och ta bort flaggor. Lägg till önskade flaggor (t.ex. Emigration, Viss ort etc.)

Ljud och Film
Fält för lägg till...  öppnar videonotis film eller ljud och en knapp för hämta.
Knapp för ändra och ta bort aktiveras då du lagt till ljud och/eller film och aktiverat notisen.

Arbetsmaterial
Ändra, kopiera och ta bort, flytta ned och flytta upp, aktiveras då du registrerat urbetsmaterial och aktiverat notisen.


Kommentar:

Nästa gång personöversiktsfönstret öppnas finns de förändringar kvar som gjorts. Fönstrets paneler återställs i ursprungsskick genom att från personöversiktsfönstrets menyrad visa klicka på standard. 

Se även guiden Paneler.