Underlagskartor

Skapa liv i den karta du ser i Disgen med nya och gamla kartor från DIS. (Författare: Björn Johansson och Bertil Lindqvist)
Disgen 2018 - Handledning Underlagskartor

Guiden gäller för Disgen 2016 och Disgen 2018. Se separat beskrivning för Disgen 2019.


Här kan du läsa om:

Underlagskartor allmänt

Som bakgrund till släktens förflyttningar och för analys av släktgårdarnas förändringar och omgivningar genom tiderna är underlagskartor från olika tidpunkter till stor hjälp. Disgens grundkarta ger dig bara en indikation var olika kommuner och församlingar är belägna och var församlingarnas kyrkor ligger. 

Precis som annan information i kartan, placeras och visas underlagskartorna i olika lager. För detta används fyra lager. Lager 1 ligger överst, närmast betraktaren, och lager 4 underst. Varje kartbild tilldelas också ett zoomintervall när de visas i kartfönstret.

På detta sätt kan de olika kartbilderna tändas och släckas vid zoomning, överlagras i olika lager och ersättas efter önskemål. De fyra kartlagren kan alltså användas på olika sätt och i olika kombinationer.

Småskaliga översiktliga kartor (med få detaljer) placeras lämpligen i något av de bakre lagren medan mer storskaliga detaljkartor kan placeras i de övre lagren. När du sedan zoomar in från en översiktlig karta kommer denna att vid inställda gränser antingen släckas eller delvis täckas av mer detaljerade kartbilder.

Underlagskartor från DIS har tilldelats både lager och zoomintervall. Men dessa egenskaper kan du själv justera.

Eftersom kartbilderna är av rastertyp kommer dessa att släckas av programmet när bildpunkterna blir förstorade 4 gånger, dvs. kartdetaljerna börjar bli för taggiga eller för grova.

Kartformat, metadata och kartpaket

Disgens kartbilder är anpassade för visning inom Sveriges äldre rätvinkliga koordinatsystem RT90. Kartbilderna är i bmp- eller jpg-format.

Till varje kartbild knyts lägesinformation som talar om var dessa skall placeras på kartan. Denna, tillsammans med bildens filnamn, en benämning av kartan samt förbestämda zoomintervall och lagerval, kallas metadata.

Kartpaketet är en datamapp som innehåller en eller flera kartbildsfiler och en fil med alla metadata för de ingående kartbilderna.

Sök kartpaket på DIS hemsida (gäller från Disgen 2018 )

underlagkartor-6020.png

I kartans popup-meny finns valet Visa Disgen-kartor från DIS …

underlagkartor-6030.png

I kartans popup-meny kan du välja Visa Disgen-kartor från DIS. Via en dialog där du kan välja vilka typer av kartor du vill ha information om får du se en överblick av DIS utbud. Dialogen anger också din aktuella yta i kartfönstret så att vi på sikt kan bli än mer tydliga. Webbsidan kommer successivt kompletteras med ett relevant och selektivt utbud baserat på ditt kartfönster och angivna karttyper.

Importera underlagskartor till DgMap

underlagkartor-6040.png

För att importera enstaka paket av underlagskartor klickar du på raden Välj underlagskartor i kartans popup-meny. En dialog med två listor visas.

underlagkartor-6050.png

Båda listorna är tomma. Under den vänstra finns en knapp för att importera.

Klicka på Importera och sök sedan upp datamappen som bär kartpaketets namn.

underlagkartor-6060.png

Markera datafilen av typ .dgk och klicka på Öppna.

Kartfilerna i paketet kopieras till datamappen DgMap.

underlagkartor-6070.png

Tryck på OK.

underlagkartor-6080.png

Kartorna visas i den vänstra listan över Registrerade kartor. Resultatet är att de importerade kartbilderna nu är kända av programmet, men för stunden ”passiva”. Bakom kartans benämning syns inom parentes kartans metadata och lagringsplats.

Placera underlagskartor i kartförrådet
(gäller från Disgen 2018)

Kartförrådet är en från Disgen helt fristående lagringsplats för större mängder av underlagskartor. Hit kan man enkelt kopiera in ett flertal kartpaket från hårddisk, DVD eller USB.

Ange plats för kartförrådet

underlagkartor-6100.png

Dialogen för Kartans inställningar når man från Kartans popup-meny!

underlagkartor-6105.png

Markera i checkrutan om du vill utnyttja Kartförrådet! Raden under görs synlig och här kan man välja en annan plats än den föreslagna sökvägen.

Om du accepterar föreslagen plats för förrådet kan du bara klicka OK.

underlagkartor-6110.PNG

Klicka på knappen för att komma till Windows Utforskare. Välj en ny plats för kartförrådet eller ett tidigare skapat kartförråd. När du klickar på OK får du upp ett meddelande om vilket  förråd som aktiverats.

underlagkartor-6115.png

Klicka på OK.

Kartförrådet skapas

Om det angivna förrådet anges för första gången, kommer en mappstruktur att skapas på den angivna platsen.

underlagkartor-6120.png

I mappen C;\Users\Public\Documents\ har mappen MapSpace skapats och med den ett antal underlappar. Var och en av dessa anger en TYP av underlagskarta för Disgen.

 • GEK = Gamla (äldre) Ekonomiska Kartan
 • GSK = Generalstabskartan
 • HEK = Häradsekonomiska kartan
 • SOK = Sockenkartan
 • SVB = Blå kartan
 • SVE = Sverigekartan
 • SVG = Gröna kartan
 • SVR = Röda kartan

Det är i denna struktur du fyller på med de kartor du skaffar dig eller redan har på DVD eller USB.

Fyll på med kartor i Kartförrådet

Under TYP-mappen skapar du sedan en ny undermapp som talar om vilken VOLYM du hämtar kartorna från.

underlagkartor-6130.png

I exemplet ovan ser du att vi i mappen SVE skapat mappen för volymen Sverigekartor. I denna har vi i sin tur kopierat in kartpaketet SVE Svealand med sina bildfiler och metadatafilen av filtypen DGK.

I kartpaketen finns för varje kartfil också en metadatafil av typen JGW som möjliggör användningen av kartorna i ett generellt GIS-program, t.ex. QGIS. Dessa filer används inte av Disgen.

Då mappstrukturen på DVD och USB med de färdiga Disgen-kartorna kan variera så finns i programmets Hjälptext, avsnittet Lagring av underlagskartor detaljanvisningar hur du kopierar in de olika Disgen-kartorna till kartförrådet.

Kartloggen

underlagkartor-6140.png

När du stänger dialogen för Inställningar får du besked om att en uppdatering av kartdatabasen, dvs samlingen av alla kartor i DgMap och i Kartförrådet. Det är dessa tillsammans som visas i dialogen Val av underlagskartor. Resultatet av denna uppdatering visas i en logglista som ger en översikt av innehållet. Klicka OK.

Kartloggen innehåller tre delar:

underlagkartor-6150.png

En översikt med uppgift om hur många kartor som finns i datamappens DgMap resp. Kartförrådet och en del som definierar datamappen DgMap och beskriver dess innehåll. Här listas kartorna med metadata inom parentes.

underlagkartor-6160.png

Bilden ovan visar den tredje delen av loggen  som definierar kartförrådet och beskriver innehållet. Här listas alla kartor efter mappstrukturen TYP – VOLYM –PAKET – KARTA. Även här visas metadata per karta.

Även den tomma mappstrukturen visas.

underlagkartor-6170.png

Nya kartor som upptäckts i Kartförrådet markeras också.

Vid deaktivering/aktivering av ett kartförråd, skapas en ny kartlogg. Ändras innehållet i kartförrådet måste en manuell uppdatering utföras.

Manuell uppdatering av kartdatabasen

underlagkartor-6180.png

En uppdatering av kartdatabasen skall göras efter en ändring av kartförrådets innehåll. Vid en förändringar i datamappens DgMap bokförs denna direkt i kartdatabasen. För att se en komplett kartlogg måste den manuella uppdateringen ändå genomföras.

Om inte något kartförråd är aktiverat, visar kartloggen bara innehållet i DgMap.

Visa utbredningen av underlagskartor

Visa underlagskartor

Visa kartornas täckning

underlagkartor-6200.png

I lagerpanelen kan du markera Visa kartdata. Då framträder vita rutor som markerar den yta respektive karta täcker. Här ser vi bl.a. Sverigekartorna för Östergötland och Södermanland.

Under kartans namn visas också aktuella metadata inkl tillståndet Dold/Synlig, som indikerar kartans plats i dialogen Välj Underlagskartor. Namnen på rutorna visas då det finns plats inom resp. ruta. Så ser du ingen information får du zoom in till informationen framträder.

Gör kartorna ”synliga”

Det finns några olika villkor som måste vara uppfyllda för att en kartbild skall bli synlig.

underlagkartor-6210.png

Först måste du aktivera kartorna, dvs göra kartorna synliga, i Dialogen Val av underlagskartor:

underlagkartor-6220.png

Efter import och aktivering av kartförråd ligger kartorna ”dolda” i vänstra kolumnen.

För att göra några av kartorna synliga i kartfönstret måste du flytta över dessa till den högra listan med Visade (dvs valda) kartor.

underlagkartor-6225.png

Markera en eller flera kartbilder till vänster och klicka sedan på knappen med en vinkel åt höger. Kartbilderna flyttas nu till den högra listan.

Med dubbelpilen kan du flytta över alla kartbilder från vänster lista till höger lista.

På motsvarande sätt kan du flytta tillbaka några eller alla kartbilder till den vänstra listan.

Med den tredje knappen med pil in den gröna ytan kan du flytta över alla de kartor som kan visas i det aktuella kartfönstret. Ju mer inzoomat kartfönstret är, dvs mindre yta i kartfönstret, desto färre relevanta kartor flyttas då över till högra listan. Genom att av markera något eller några av kartlagren i boxarna kan du också begränsa aktiveringen till de kartor som bara ligger i markerade lagren.

I kartfönstret ovan ser vi Norrköpings och Oxelösunds kommuner. Därför har kartor som täcker Östergötland och Södermanland flyttats över. Eftersom det finns en viss överlappning mellan Sverigekartorna råkar även Stockholmskartan följa med.

Ett råd är att endast flytta de kartbilder som du avser studera för stunden till den högra listan. Varje synlig kartbild kräver arbetsminne i programmet och många samtidiga kartbilder kan göra Kartan i programmet långsamt. Alltför många samtida kartbilder kan t.o.m. få ditt internminne att ta slut.

Slå på visningen av kartlagren

Ovan beskrevs hur du kunde se kartornas utbredningar. Nu skall du slå på visningen av de kartlager som innehåller de aktiverade kartorna.

underlagkartor-6230.png
Bildtext

I lagerpanelens boxar för Underlagskartor markerar du Visa valda kartor

underlagkartor-6240.png

Nu ser du istället för den gröna ytan med gränserna de valda kartbladen. Om du inte ser något så beror det troligen på att du inte har rätt zoomläge inställt. Rulla med mushjulet eller använd Ctrl + +/- för att zoom till lämplig nivå. I statusraden anges aktuellt zoomläge.

Du kan också tillfälligt släcka eller tända de olika lagren genom att markera dessa i boxarna under visningsrutorna i lagerpanelen. Dessa val påverkar visningen av både kartdata och kartorna själva.

Du kan också momentant släcka och tända ett eller flera lager genom att trycka på någon av siffertangenterna för resp lager (1-4). Nytt tryck slår åter på kartan. Håll nere siffran så växlar kartvisningen. Så fort du flyttar eller zoomar kartfönstret så visas på nytt alla släckta kartor.

Ändra egenskaper för underlagskartor

I dialogrutan Val av underlagskartor kan du ana knappen Ändra, en under varje lista. När du markerar en kartbild så framträder knappen.

underlagkartor-6300.png

Klickar du på knappen får du upp en dialogruta med egenskaperna för denna.

underlagkartor-6310.png

Alla egenskaper går att ändra men vissa bör du inte röra alls. Rör inte koordinatvärdena. Dessa definierades när kartan importerades.

Du kan ändra zoomnivåer, bildlager och om du vill ha en synlig etikett i kartbildens nederkant.

När du trycker OK kommer de nya värdena att omgående gälla.

Ändra egenskaper för grupp av underlagskartor
(Gäller från Disgen 2018)

Om du markerar flera kartor i någon av listorna kan du ändra inställningarna för alla dessa.

underlagkartor-6320.png

Exportera underlagskartor

Underlagskartor som du tidigare importerat till DgMap eller själv placerat med placeringsverktyget, kan du kan du exportera som kartpaket och lagra på annan plats, t.ex. i kartförrådet. (Skapa t.ex. en egen typ: EGNA, volymen kan vara Laga Skiften, paketet kan vara Gårdsnamnet och i detta ligger en eller de kartor du själv preparerat).

När du klickar på knappen Exportera ... får du först ange ett namn på ditt paket. En mapp med detta namn skapas, de filer som för stunden är synliga kopieras till denna mapp och därefter skapas en datafil med kartbildsinformation. Filens namn blir paketnamn.dgk. Denna mapp kan du själv manuellt zippa och arkivera. Du kan även dela med dig av dina kartpaket till andra Disgen-användare som har samma kartintressen som du.

underlagkartor-6330.png

Innehållet i det kartpaket du vill exportera väljer du själv genom att i dialogen Val av underlagskartor placera de kartor du vill paketera i höger lista. OBS: Det är bara kartor i datamappen som kan exporteras (tyvärr saknas kontroll att så är fallet). Klicka på Exportera…

underlagkartor-6340.png

Välj en plats för kartpaketet. Programmet föreslår DgTemp.

Ange namnet på kartpaketet och tryck Spara.

underlagkartor-6350.png

Som svar får du en dialogruta som listar de olika kartorna som ingår i kartpaketet och vart de har kopierats.

underlagkartor-6360.png

I mappen med kartpaketet hittar du kopior av de valda kartorna och metadatafilen av typen DGK.

Säkerhetskopiera DgMap

Denna datamapp kan lätt fyllas med kartbilder. Därför bör du särbehandla mappen DgMap och inte ta med den i Disgens backup. Kopiera istället hela denna mapp till en separat säkerhetskopia när Disgen är stängd.  Efter en återställning från en tidigare säkerhetskopia gör du omvänt så att du efter att Disgens säkerhetskopia laddats, stänger av Disgen igen och kopierar din kartkopia direkt till mappen DgMap.

Läs mer om kartfunktionen.

 • I guiden Kartor en introduktion får du en överblick över vad du kan göra med kartor i Disgen.
 • I guiden Kartfönstret få de veta mer om kartfönstrets olika paneler, menyer .och knappar
 • I guiden Ortens placering och visning på kartan får du tips om hur du enklast hittar och anger orters lägen
 • I guiden Släkten på kartan får du veta hur du hämtar och visar personinformation.
 • I guiden Släkten på Google Earth får du handgreppen för att följa släkten runt jorden
 • I guiden Underlagskartor från DIS får du veta hur du sparar kartor från DIS på din hårddisk.
 • I guiden Egna underlagskartor lär du dig hur du kan placera dina egna kartbilder som underlagskartor.
 • I guiden Utskrift med kartor ser du hur du kan utforma en utskrift med en eller två kartor.
 • I guiden Inställningar och kortkommandon beskrivs hur du kan anpassa din karta och din släktinformation efter dina önskemål och hur du enklast använder de olika funktionerna från tangentbordet.