Dis Filbyter årsmöte

Årsmöte 2017 i DIS-Filbyter

Medlemmar i DIS-Filbyter kallas härmed till årsmöte i Linköping enligt följande: DAG: Lördagen den 18 februari 2017 TID: Kl. 10.00 – 13.30 (cirka) PLATS: Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen, Västra vägen 32, Linköping

Anmälan till Helén Lindqvist, sekr@dis-filbyter.se, snarast

Mötet inleds kl. 10.00 med ett föredrag av Sune Lindgren, ordförande i ”Tages vänner” på temat ”Tage Danielsson roar och oroar”. Se länken: http://www.dis-filbyter.se/om/arsmote2017tage.pdf

Agenda

1 Mötets öppnande.

2 Godkännande av agendan.

3 Val av ordförande för mötet.

4 Val av sekreterare för mötet.

5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Fråga om mötet är behörigen utlyst.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.

8 Ekonomisk redovisning – bokslut 2016.

9 Behandling av 4 inkomna motioner. Motionerna jämte styrelsens svar kommer att finns tillgänglig vid årsmötet.

10 Revisorernas berättelse.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13 Val av ordförande på ett år.

14 Val av övriga styrelseledamöter.

15 Val av två styrelsesuppleanter, en på ett år och en på två år.

16 Val av en revisor på 2 år.

17 Val av en revisorssuppleant på ett år.

18 Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år.

19 Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna. /Om förslaget att ändra stadgarna godkännas skall beslut fattas om extra föreningsstämma där enbart förslaget till stadgeändring skall behandlas./ Förslag till stadgeändring finns på vår hemsida under Meny/Om DIS-Filbyter.

21 Verksamhetsplan och budget för 2017.

22 Fastställande av årsavgift för nästa år.

23 Övriga frågor som skall beredas av styrelsen.

24 Mötets avslutande.

Plats
Föreningshuset Fontänen, Vagnhallen. Västra vägen 32 Linköping
Startdatum
Slutdatum