Redovisning Diskulogen-enkät

Redovisning av resultatet från en enkät om Diskulogen som Dis gjorde bland medlemmarna under mars - april 2016.
Diskulogen, då och nu

Utskick

Enkäten skickades ut som en länk via e-post till 2 000 medlemmar i slutet av mars med sista svarsdatum 15 april. En påminnelse skickades efter ca 10 dagar. Totalt lämnades 733 svar vilket motsvarar 37% svarsfrekvens. Av dessa är det ca 650 som har svarat på i stort sett samtliga frågor (svarsfrekvens ca 33%).

Enkäten är konstruerad i webb-verktyget SurveyMonkey.

Bakgrundsvariabler

Kön

Av de som har svarat på enkäten är två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. 

Ålder

Ålder kunde anges i fyra olika åldersgrupper: under 30 år, 30-50 år, 51-70 år samt över 70 år. Av de som svarat var ingen under 30 år. Endast 5% fanns i åldersgruppen 30-50 år, 43% var 50-70 år och drygt hälften var över 70 år.

Medlemstid

Knappt 5% hade varit i medlemmar i DIS mindre än två år, 19% i 2-5 år och övervägande delen 78% hade varit medlemmar i mer än 5 år.

Disgen

79% av de som svarat på frågan har Disgen.

Medlem i annan släktforskarförening än DIS

Nästan hälften är inte medlem i någon annan förening, ca 30% i en förening och ca 20% i 2-5 föreningar.

Hur viktig är Diskulogen för ditt medlemskap i DIS?

Diskulogen är mycket viktig för 28% och ganska viktig för 59%, totalt 87%. De flesta som lämnat synpunkter anser att Diskulogen innehåller intressanta och aktuella artiklar. Några framför att den är viktig om man inte har möjlighet att gå på kurser eller träffar. Det framgår också att man föredrar en papperstidning framför att läsa den digitalt.

Drygt hälften sparar alltid Diskulogen. Det är en liten andel som slänger den, endast 1% utan att ha läst den.

Knappt 30% hittar alltid något läsvärt i Diskulogen och 48% gör det ofta. Endast ca 3% hittar sällan eller aldrig något läsvärt.

Drygt 40% hittar ofta eller alltid något minnesvärt i Diskulogen, ca 10% sällan eller aldrig. I julnumret är det framför allt artiklarna om Disgen 2016 och DNA-forskning som man minns. Även artikeln om En besvärlig skilsmässa har fastnat hos många.

Diskulogen-1.JPG
 

Innehåll

När det gäller Diskulogens innehåll tar enkäten upp dels om de svarande tycker att det är för lite, lagom eller för mycket av olika typer av artiklar, dels vad man är intresserad av att läsa om och vad man vill läsa mer om. Max tre alternativ kan anges.

I de flesta fall tycker de som har svarat att det är lagom mycket av olika typer av artiklar (70-80%). Det man tycker att det är för lite av är artiklar om släktforskning, dels om metoder, källor och arkiv dels om tips och tricks (drygt 40%). Även artiklar om olika verktyg tycker man att det för lite av (30%). Det är viss skillnad mellan könen – större andel kvinnor tycker att det är för lite om släktforskning, medan större andel män tycker det är för lite om Disgen och övriga verktyg samt om datorer och teknik.

Även i frågan om vad man helst vill läsa om är det släktforskning som kommer främst (ca två tredjedelar). Drygt hälften vill läsa om Disgen och ca 35% om DIS olika verktyg. Ca 20% är intresserade av artiklar om teknik. Minst intressant är artiklar om DIS projekt och DIS regionföreningar. De synpunkter som lämnats täcks av de fasta frågealternativen. Resultatet ovan motsvarar också ungefär vilka typer av artiklar man vill se mer av i Diskulogen. Fler artiklar om DNA-forskning vore önskvärt.

Diskulogen-2.JPG
 

De som är över 70 år vill läsa mer om Disgen och teknik än övriga åldersgrupper. Det är också tydligt att de som har Disgen har större utbyte av Diskulogen. Denna grupp vill också läsa mer om Disgen och DIS övriga verktyg.

Synpunkter

Flera har framfört att artiklar om olika möten i t.ex. regionföreningarna är ointressanta. Fler artiklar om DNA-forskning efterlyses.

Layout

(Notera: de tillfrågade yttrar sig om layouten i Diskulogen 112 och tidigare. I nummer 113 ändrade vi layouten och införde föreningens nya grafiska profil.)

Det är 16% som tycker att Diskulogens layout är mycket tilltalande och 56% ganska tilltalande. 23% tycker att den är sådär och endast ca 4% tycker att den inte är särskilt eller inte alls tilltalande. Av synpunkterna framkommer att en del tycker att den är lite tråkig och omodern. Innehållet anses i allmänhet som bra och på lagom nivå.

Andelen som tycker att layouten är tilltalande är lägre hos de ”yngre” åldersgrupperna.

Allmänna synpunkter på Diskulogen

Bra: Tydlig och lättläst. Helheten och sakligheten. Innehållet oftast bra och intressant.

Dåligt: Text och bilder (ex. skärmdumpar) ibland för små – svårläst.

Hur tar du del av Diskulogen?

Det är tre fjärdedelar (75%) som enbart läser papperstidningen och ca 22% som ibland även läser den digitala versionen. Endast 3% läser oftast eller alltid den digitala versionen. Fördelen med papperstidning anser många är att man kan sitta och läsa bekvämt i en fåtölj eller ligga i sängen och läsa tidningen. Det är också en fördel att ha papperstidningen när man samtidigt vill testa något på datorn.

Diskulogen som PDF-fil eller papperstidning

Det är 56% som kan tänka sig att få Diskulogen som PDF-fil via e-post och dessutom ha den tillgänglig på hemsidan. Männen än något mer positiva än kvinnorna.

Det är ca hälften som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att få Diskulogen som papperstidning i brevlådan.

Diskulogen-3.JPG
 

Andelen varierar ganska mycket mellan åldersgrupperna, t.ex. är det 74% i gruppen 30-50 år som kan tänka sig en digital tidning. För dessa är det heller inte lika viktigt att få tidningen som papperstidning i brevlådan.

Andra släktforskartidningar

Drygt hälften (54%) läser andra släktforskartidningar förutom Diskulogen. Av dessa läser 40% Släkthistoriskt Forum och 32% Släkthistoria. Det är 45% som läser DIS regionföreningarnas medlemstidningar och ungefär hälften medlemstidningar från andra släktforskarföreningar.

I åldersgruppen 30-50 år läser ca 70% Släkthistoria.

E-böcker

Ca 20% läser e-böcker ofta eller ibland. Det är vanligare i åldersgruppen 30-50 år.

Andra medier än tidningar och böcker

Ungefär en tredjedel använder andra medier ofta och ytterligare drygt 40% ibland. Bland de medier som används dominerar andra föreningars och myndigheters webbsidor (77%) och Anbytarforum (55%). En tredjedel läser släktforskarbloggar och ca 30% använder Facebook. I vilken utsträckning man använder olika medier är åldersberoende med undantag för släktforskarbloggar den andelen är ungefär densamma i de olika åldersgrupperna. Kvinnorna använder olika medier i större utsträckning än männen.

Bra och dåligt i Diskulogen

Typiska kommentarer är "Helheten är bra", "Bra blandning av artiklar", "Många intressanta artiklar", "Nyheter och uppdateringar". Inte särskilt många negativa synpunkter.

Nyhetsbrev 

De flesta läser nyhetsbrevet. Nästan hälften läser det alltid (48%) och nästan lika stor andel skummar igenom det för att se om det innehåller något intressant. Ca 4% känner inte till att de fått ett nyhetsbrev.

Ungefär hälften anser att nyhetsbrevet tillför mycket eller ganska mycket (4% respektive 44%). Drygt 40% anser att det inte tillför särskilt mycket och 2% inget alls. 9% har ingen åsikt.

Diskulogen-4.JPG
 

Många anser att nyhetsbrevet är bra för att sprida information och nyheter. Om innehållet är intressant eller inte, beror lite på vad man själv håller på med. En vanlig åsikt är att layouten är tråkig.

Slutsatser

I stort sett anser de som svarat på enkäten att Diskulogen är en bra och intressant tidning och viktig för medlemskapet i DIS. Många lyfter fram helheten och att det är en bra blandning av olika typer av artiklar.

Fördelningen mellan olika typer av artiklar är i stort sett bra men bör ändå ses över. Det finns önskemål om fler artiklar om släktforskning men även om Disgen, DIS olika verktyg samt datorer och teknik. Fler artiklar om DNA-forskning efterlyses. Artiklar om regionföreningarnas aktiviteter uppfattas inte som särskilt intressant.

Drygt hälften kan tänka sig att få Diskulogen som PDF-fil via e-post och med tidningen tillgänglig via DIS hemsida.

Nyhetsbrevet kan göras intressantare och bör få en mer tilltalande layout.

 

Sammanställningen gjord av Gunilla Kärrdahl
2016-05-18 (redigerad för webben 2016-12-09)