Ordlista

Använd webbläsarens sökfunktion för att hitta ordet du söker.
Handledning - ordlista
Svensk etymologisk ordbok

Adoptivbarn. [A] framför barnets namn i översikter.

Adoptivförälder. [A] framför förälderns  namn i översikter.

Arbetsmaterial.  Digitalt arbetsmaterial som kan koppla till en person. Det kan vara webb-länkar eller dokument som lagrats på valfri plats för att använda i den fortsatta forskning. Det är primärt avsett för egen användning och kan inte importeras, exporteras eller ingå i utskrifter av ansedlar och tavlor.

Avsluta. Val för att avsluta programmet. Samma funktion som stängningsknappen uppe till höger i fönstret.

Avsluta Disgen. Stänger ned programmet.

Backup. T.ex. en säkerhetskopia på din forskning.

Betalversion av Disgen. Är en uppgradering av Disgen och utkommer cirka en gång om året och köps via DIS webbshop. Kräver att man hämtar ut ny licensnyckel.

Biologisk förälder. [B] står framför förälderns namn i personöversikten.

Centrumperson. Person som är placerad i mitten av familjeöversikten. Från den positionen kan relationer till den personen skapas, varefter kopplingar till partner och barn kan utföras.

Citat. Ett utdrag ur en källa som belyser eller styrker den händelse eller det samband dit citatet kopplats.

Databas. Data som registreras sparas i en fil (en databas) Disgen.db .

Datamapp. En folder/mapp med underliggande foldrar/mappar och filer som förändras vid registrering och användning av programmet.

Dialogfönster. Dialogfönster ger dig möjlighet att göra olika inställningar. För att inställningarna ska börja gälla måste du antingen klicka på knappen OK eller använda Enter-tangenten på tangent bordet. Om du börjat ändra uppgifterna i ett dialogfönster och ångrar dig ska du klicka på knappen Avbryt eller Escape på tangentbordet för att återgå till ursprungsläget.

Disgen-ort. Orter som finns i programmets ortsstruktur.

Disgen-ort saknas. Försvinner en ort från Orter finns kopplingen kvar om en person har varit kopplad till den borttagna orten. I ortsfältet kommer det då att stå (Disgen-ort saknas) för den personen. Går att söka på *saknas.

Dra. Vänster musknapp hålls intryckt samtidigt som du flyttar muspekaren.

Dra-släpp. Dra-släpp utförs på följande sätt. Placera markören på det som skall flyttas. Tryck ner och håll nere vänster musknapp. Flytta markören till önskad position. Markörens utseende visar om flyttning är möjlig. Släpp vänster musknapp. Flyttningen utförs.

Droplist. Disgen har vissa fält för namn, ort, källa, mallar med flera en liten nedåtpil i slutet av raden. Tryck på den så fälls det ut en droplist med val.

Dubbelklicka. Två mycket snabba klick på vänster musknapp.

Dynamiskt fönster. Fönstret uppdateras automatiskt när du gör något i ett annat fönster. Ex vis. lägger till ett barn en familjeöversikt. Är släktöversikten öppnad så uppdateras den automatiskt.

Enter. Normalt betyder Enter i en dialogruta detsamma som att klicka på OK-knappen medan Tab används för flyttning mellan delarna i dialogrutan. Lägg till person är en guide med flera steg. Där betyder Enter att du går vidare till nästa steg i guiden.

Exportera personer. Kan göras i HTML (Hemside-/Internetformat), GEDCOM (Export-importstandardformat för databasposter i släktforskningsprogram) och XML-fil (internt i Disgen).

Fadder. Person närvarande vid dop. Finns ibland under "Testes" i dop- och födelseböcker.

Familjeöversikt. Ett fönster som presenterar familjens personer och deras relationer till varandra.

FEL: Referens till ort som inte finns. Personer som registreras vid konvertering och har (Disgen-ort saknas) i ortsfältet i Disgen 8 får texten FEL: Referens till ort som inte finns i sitt ortsfält.

Fil. En fil kan innehålla text, bilder och ljud som sparats. Filformatet/filändelsen som filen får när den sparas ex: *.docx bestämmer vilket program som kan öppna filen.

Flaggor. En gruppering av personer kan samlas under ett flaggnamn (angivande av betydelse för grupperingen) Ex Emigrerad till USA där man ger personer som emigrerat dit den flaggan.

Flikar. Näst längst ned ovanför statusfältet i huvudfönstret finns de fönster som du har öppnat i huvudfönstret synliga som flikar med fönstrets namn. Det förekommer flikar med bakomliggande fönster på flera ställen. Oftast finns flikarna upptill i ett fönster men de kan också finnas på vänstra sidan som i inställningsmallarna för utskrifter när man ska välja vilka typer av notiser man vill ska ingå i utskriften. De finns också i guiden Lägg till person, en flik för varje notis du kan lägga till.

Flock. Registrerade uppgifter om personer och giften lagras av Disgen 8 och tidigare i en eller flera flockar. Flockarna var ett sätt att hantera data när volymerna växte och inte allt rymdes på en diskett. Efterhand kom det att användas för andra syften, t.ex att gruppera personer, t ex olika släkter. Markerar du att du vill ta med informationen om flocktillhörighet från Disgen 8 till senare version av Disgen, får personerna flaggor med samma namn som flockarna haft.

Flytta/koppla. Öppnar ett dubblettfönster för familjeöversikten bredvid det första med samma familj.

Fosterbarn. [F] framför barnets namn i översikter.

Fosterförälder. [F] framför förälderns namn i översikter.

Fönsterhantering. När fönstret inte fyller hela bildskärmen kan du förändra storleken genom att dra i fönstrets kanter eller hörn. När du dröjer med musmarkören på kanten förändras den till en dubbelriktad pil, som markerar att funktionen är tillgänglig. Flyttar ett fönster gör du genom att dra det i namnlisten. Genom att flytta och förändra storleken på fönstren kan du ha flera olika programfönster öppna bredvid varandra på skrivbordet.

Fönsterserie. De sju fönstren Familjeöversikt, Personöversikt, Relationsöversikt, Släktöversikt, Byggd tavla, Karta och Söklista kan skapas i flera serier numrerade från 1 och uppåt. Inom varje serie följs innehållet åt i fönstren, om till exempel en person markeras i en byggd tavla så blir denna person automatiskt centrumperson i Familjeöversikten och i Personöversikten om de är öppnade. Namnet på fönstret och vilken serie det hör till syns i fönstrets överskrift och i tillhörande flik i flikfältet.

Före äktenskap. Föräldrarna har en relation som sedan övergår i ett gifte. Barn som föds innan äktenskapet registreras under denna relation.

Gammal personidentitet (Flk:Ind). Disgen 8 har uppdelning av individer i flockar. Basflocken är benämnd 0. Har du skapat egna får den stigande nummer flock 1, Första person får Individ nr 1 osv. Flockar används inte i nyare versioner av Disgen. Vid konvertering från Disgen 8 kan du få flagga med samma namn som flocken tidigare, om du väljer att göra så.

Gift. Är föräldrarna gifta (vigda) benämner vi denna information som Gift. Hit knyts även information om vigseln (giftet).

Grupp. Fönster som öppnas i huvudfönstret grupperas. Första söklistan, familjeöversikten eller kartan, som öppnas tillhör grupp 1. Flera grupper kan öppnas. Fönster som öppnas från dessa fönster får samma grupptillhörighet t.ex. antavla och stamtavla.

Grupp. Grupper, källor och hänvisningar kan grupperas i olika valfria, kanske rentav logiska, grupper för att strukturera och förtydliga innehållet. Källträdet består vid leverans av Översta gruppen som i sin tur består av flera grupper som t.ex. Kyrkoarkiv och Militära arkiv.

Gör Disbyt-utdrag. Medlem i DIS kan lämna ett utdrag från sin databas till en gemensam databas tillgänglig för alla eller enbart medlemmar.

Hantera datamappen. Funktion där flera datamappar kan skapas, hanteras och väljas.

Hint. En liten textruta med förklaring som visas då muspilen placeras en kort stund, 5-6 sekunder, på en ikon (Symbol) i verktygsfält, fälten i familjeöversikten. Visas inte Hinten, klicka en gång i det aktiva fönstret och upprepa pekning med muspilen.

HTML. HTML (förkortning för HyperText Markup Language) är ett märkspråk för hypertext och utgör tillsammans med TCP/IP och HTTP den grundläggande standarden för WWW (World Wide Web, webben); webbsidor skrivs i allmänhet som HTML och överförs över Internet med HTTP.

Huvudfönster. Programmets alla beståndsdelar presenteras i detta fönster. Kan ha fler fönster öppna i sig.

Händelsenotiser. Notistyper som alltid innehåller fälten kommentar, datum, plats och källa. Exempel är Född, Död, Levde m.m.

Högerklicka. Ett tryck på höger musknapp.

Importera personer. GEDCOM (Export-importstandardformat för databasposter i släktforskningsprogram) och XML-fil (internt i Disgen).

Installationsfil. En fil som vid aktivering startar en installation. Filen är exekverbar.

Installationsguide. En guide som beskriver och erbjuder alternativ att besvara under en installation av ett program.

Installationsprogram. Ett program som utför en installation.

Justera faddrar. Rutin för att bearbeta faddrar som konverterats från Disgen 8 till Disgen 2016 eller senare versioner.

Kalendern. Visar årets dagar genom olika kalendrar med funktion för beräkning av datum för födelse med hjälp av åldersangivelse i dödbok och ålder med hjälp av födelse- och dödsdatum.

Katalog. Mapp.

Klicka. Ett tryck på vänster musknapp.

Klippa ut. Val för att kopiera markerad text eller objekt till urklipp.

Klistra in. Val för att klistra in en kopia av innehållet i urklipp.

Knapp. Bild/Figur fungerar som tryckknapp när du väljer den.

Komprimerad antavla. Utskrift. Klassisk antavla. Har plats för 5 generationer på en sida vare sig de har något innehåll eller ej. 

Konvertera Disgen 8 datamapp. Anpassning av datamapp från äldre Disgen-version till nyare versioner av Disgen.

Konvertera till Disgen-orter. Ortsangivelser som finns kring personer utan koppling till ortsdatabasen kan här konverteras och kopplas.

Konverterade faddrar. I och med Disgen 2016 ändrades registreringen av faddrar till barn på så sätt att faddrar blir en registrerad person med en personidentitet. Konverteringen skapar om alla faddrar i dopnotisen som fanns i Disgen 8 till personer med id, för- och efternamn utan kön och födelsetid.

Koppla loss. Vald person kopplas bort från familjeöversikten. Vald relation kopplas bort från kopplad person och raderas.

Källor. Uppgift om varifrån de uppgifter du registrerar har sitt ursprung t.ex. muntliga uppgifter, sida i bok, en skrift, m.m.

Kön. Okänd använder du när du inte vet vilket kön personen har. Odefinierat använder du, då ingen expertis kan avgöra könstillhörighet.

Levnadsbeskrivning. En panel i personöversikten innehållande notiser.

Licensavtal. En beskrivning av förbehåll och regler för användande av programmet och som vid accept utgör ett licensavtal.

Licensnyckel. En kombination av siffror och bokstäver som tillsammans ger tillgång till programmets alla funktioner.

Logg eller log. En beskrivning över ett scenario i kronologisk ordning sparad i en fil. Oftast en textfil. *.log.

Lägg till ny person. Ett fönster med funktioner att registrera uppgifter omkring en person. Kan åtföljas av fler fönster.

Mapp. Du samlar t.ex. dina bilder respektive dokument i olika mappar.

Markera. Dra med vänster musknapp nedtryckt över text eller klicka på objekt.

Meddelandefönster. Ibland vill programmet du kör eller någon annan funktion som är igång, meddela dig något, t ex att det inte klarar av att utföra ett kommando som du gett. Då visas ett meddelandefönster där du kan välja vad du vill göra. Ofta får du inga val men måste ändå kvittera att du sett meddelandet genom att klicka på OK eller tangentbordets Enter-tangent. Om du börjat ändra på inställningar i ett dialogfönster och ångrar dig ska du klicka på knappen Avbryt eller Escape (Esc) på tangentbordet för att återgå till ursprungsläget.

Menyrad. Ett fält med menyer och undermenyer med funktioner placerad i övre kanten av Disgens huvudfönster. Den innehåller namn på menyer, till exempel ArkivRedigera, med flera. Menyraden kallas också för huvudmenyn. Genom att klicka på en meny med musen så visas undermenyer och funktioner/kommandon som du kan välja genom att klicka med musen på något av dem. Menyvalen kan göras från tangentbordet utan att använda musen. Tryck på Alt-tangenten, så syns en understruken bokstav i varje menyval, t ex Arkiv. Tryck sedan på den tangent som motsvarar den understrukna bokstaven.

Målkatalog. Den plats i datorns filstruktur (enhet - mapp/katalog/folder) där programmet ska installeras.

Namnlist. Fältet med namnet på fönstret som syns högst upp i fönstret.

NAS. Network Attached Storage, lagringsenhet som kopplas till ett nätverk.

Negativ sökning. Träffen på de uppgifter som du angivit i sökningen saknar allt det du angivit.

Nollställ sökvillkor. Alla fält och val återgår till ursprungsläget i sökfönstret.

Notis. Innehåller fält, för text och siffror, att registrera personuppgifter i, relaterat till tid, plats och källa.

Notistyper. Varje notistyp representerar en bestämd typ av uppgift. Exempel är Född, Död, Levde, Text, Dödsorsak.

Original. Knapp som finns på notiserna efter fältet där notisens namn är skrivet. Har man ändrat det namnet så gör Original att man får tillbaka originalnamnet på notisen.

Orter. Stad, samhälle, by, gård, torp etc.

Ortsstruktur. Orterna är ordnade efter Land, län, kommuner och församlingar. Du fyller själv på med byar, gårdar, torp m.m. Kan också kallas ortsregister, ortsträd.

Panel. En yta/Ett mindre fönster ingående i personöversikten och relationsöversikten. Går att stänga, minimera, flytta och ändra storlek.

Partner. När du ska registrera en relation för en person som redan är registrerad t.ex ett barn, kallas den andra personen i relationen för partner. I relationsöversikten kallas båda personerna för partner.

Personidentitet. I Disgen (från version 2016 och nyare) får den första registrerade/skapade personen personidentitet nr 1, nästa person nr 2. Raderas en skapad person är individnumret förbrukat.

Personöversikt. Ett fönster som presenterar alla registrerade uppgifter och relationer för en person.

Popupfönster. Ett litet dialogfönster som kan vara en varning, påminnelse, information eller fråga som ska besvaras med ja eller nej innan du kan fortsätta.

Popupmeny. En popup-meny innehåller kommandon som enbart rör ett visst fönster. Klicka på musens högra knapp i fönstret eller tryck F10 för att visa popup-menyn för aktivt fönster. De flesta tangentbord har också en särskild knapp för att visa popup-menyn. Den sitter i regel till höger om mellanslagstangenten och är märkt med en liten meny med pil på. En mer svensk stavning är popup-meny. Andra benämningar är "snabbmeny" och "sammanhangsberoende meny".

Primär källa. En anvisning till primärdata är information som utredaren/forskaren/prästen/klockaren etc. själv samlar in.

Programfönster. Alla program som du startar får ett eget fönster på bildskärmen. Det finns flera olika typer av fönster i Windows.

Programversion. Programmet utvecklas successivt och distribueras med versionsnummer. Vissa programversioner är gratis andra köps. 

Radera. Markerad person tas bort om det finns en bock i rutan för Tillåt radering av personer utan föregående losskoppling gjord under inställningar och fliken program.

Relation. För varje far, mor och ett eller flera barn är det möjligt att i Disgen registrera information som dokumenterar biologiska förhållanden, adoption och uppfostring. Relation mellan två personer måste registreras innan barn registreras till denna relation. Den ena personen kan vara en okänd person.

Relationsöversikt. Ett fönster som innehåller samlad information i paneler för partner, relationshistoria med beskrivande notiser och relationens barn. Överst i fönstret finns flikar för snabbval för att registrera nya notiser för relationen, visningsalternativ och navigering.

Rullgardinsmeny. Droplist eller Rullgardinslista

Scrollist. När du med mitthjulet på musen kan välja i en lista. Ytterst till höger i personöversikten finns en vertikal spalt som du kan använda för att föra fönstrets innehåll upp och ned. Finns flera notiser inskrivna i levnadsbeskrivningen så finns även här en rullgardinslista för att kunna se alla notiser.

Sambo. Föräldrarna sammanbor utan att vara gifta. Deras barn registreras under relationen Sambo.

Sekretess. Här kan du ställa in vilken information som skickas till DIS. Felrapporter och användarstatistik är till god hjälp för Dis i förbättrings- och utvecklingssyfte.

Sekundär källa. En anvisning till sekundärdata är uppgifter som redan existerar och som någon annan samlat in.

Skapa säkerhetskopia. Kopierar datamappen (katalog/folder) med valda filer för alla registrerade data, komprimerat i en *.zip-fil

Skapa söklista med vald person. Söklista skapas i och med att du får träff på en sökning till söklista. Det går att spara en söklista för att sedan kunna öppna den igen.

Skild. Du registrerar en ny notis Skild i Relationen Gift.

Skriv ut. Kräver installerad skrivare (dock ej ansluten) för att aktivera utskrift till PDF, TXT eller RTF-format och till papper (ansluten skrivare).

Släktöversikt. Ett dynamiskt fönster som visar upp till 9 generationer i timglasform runt en centrumperson.

Spara. Val för att spara en redan namngiven datamängd med samma namn efter redigering.

Spara som. Val för att spara och namnge en datamängd som inte sparats tidigare.

Startfönster. Första fönstret som öppnas i huvudfönstret

Status-fältet. Statusfältet visas i allra nederst i Disgens fönster. Längst till vänster visas numret på den person som är aktuell. Till höger visas sökvägen till datamappen och namnet på det arkiv som för tillfället används. I mitten visas aktuell information som beror på vad du för tillfället arbetar med. Statusfältet kan undertryckas eller visas med menyvalet Visa/Statusfält.

Säkerhetskopiering. Kopierar datamappen (katalog/folder) och dess filer med alla registrerade data.

Sökvillkor. Uppgifter rörande en person, ort, notis, källa, registrering etc. angivna i sökfönstret för att söka det som finns rörande detta i din databas.

Sökväg. Beskrivning av platsen där en fil eller mapp befinner sig. Ex: C:\Användare\Dokument\1.pdf (Filstruktur enhet-folder/mapp-fil)

Textfil. filnamn.txt innehåller enbart text. T.ex. programmets loggar och söklistor sparas i detta format. (Enkelt ordbehandlingsprogram).

Textnotiser. Notistyper som bara innehåller ett fält där det går att skriva löpande text. Exempel är Text, Extra text, dödsorsak m.m.

Till listan över senaste personer. Den senast registrerade eller förändrade personen hamnar överst i en lista. Det går också att manuellt välja att en person förs över till denna lista genom högerklick på personen.

Trippelklicka. Tre mycket snabba klick på vänster musknapp

Uppdatering av Disgen. Befintlig programinstallation ersätts med en nyare version som är gratis.

Uppgradering av Disgen. Befintlig programinstallation ersätts med en nyare version som man köper och hämtar ut ny licensnyckel till.

USB-minne. Ett externt minne anpassat för att anslutas till datorns USB-port, för att t.ex. kunna förvara din forskning utanför datorn, ifall den skulle krascha.

Utforskaren. Visar hur din dator är strukturerad med enheter, mappar och filer för t.ex. snabbåtkomst, program, bilder, dokument. Här kan du leta upp ett enskilt dokument (eller använda Sök om du minns vad du döpte dokumentet till).

Utom äktenskap. Moder måste ha en relation registrerad innan barn kan registreras.

Utskriftsformat. Val för att ställa in marginaler, orientering på papper mm vid utskrift på skrivare.

Utvärderingstid. En programversion slutar att fungera efter en viss prövotid, 30 dagar, därefter upprepade påminnelser om köp av licens.

Webb. Är en Internettjänst som gör webbsidor och andra datafiler åtkomliga via Internet eller Intranät. 

Verktyg. I Disgen innehåller menyvalet Verktyg bland annat kalendern, konvertering av Disgen-orter, analys av relationer respektive notiser.

Verktygsfält. Verktygsfältet visas i övre delen av huvudfönstret, under menyraden och består av ett fält med knappar för snabbval av de funktioner som också finns under menyn. Klicka med musen på en knapp i verktygsfältet för att aktivera motsvarande funktion eller kommando. Verktygsfältet kan undertryckas eller visas med menyvalet Visa|Verktygsfält.

Visa säkerhetskopia. Visar loggfilen för en säkerhetskopiering.

Välj favorit. Person som valts till favorit kan sedan väljas.

Välj person. Enklare sökfunktion av person som tidigare registreras. Senaste personer syns.

Återläs säkerhetskopia. Kopierar tillbaka de komprimerade filerna från en kopiering, gjord från en vald tidpunkt, till din datamapp.

Återställ Disgen-orter. Kopplade orter kan kopplas loss och återgå till registrerad textangiven ort.

Ändra. Öppnar personöversikten.

Ändra notiser. Öppnar fönster med personöversikten för vald person.

Öppna. Val för att hämta något som sparats tidigare.

Öppna datamappen. Utforskaren öppnas och visar vilka foldrar/mappar och filer som finns i datamappen.

Öppna familjeöversikt (i ny fönstergrupp). Ett nytt fönster skapas i en ny fönstergrupp med en familjeöversikt där personen visas som centrumperson.

Öppna personöversikt (i ny fönstergrupp). Ett nytt fönster skapas i en ny fönstergrupp med en personöversikt där personens uppgifter visas.

Öppna relationsöversikt (i ny fönstergrupp)..Ett nytt fönster skapas i en ny fönstergrupp med en relationsöversikt där relationshistorien visas för de aktuella personerna.