RGD - status juni 2014

Under 2013/14 har RGDs Projektgrupp tagit fram och utvärderat en prototyp för de kritiska elementen i RGDs databas.
RGD - sveriges historiska befolkning

Läget (juni 2014)

Under 2013/14 har RGDs Projektgrupp under ledning av Christer Gustavsson tagit fram och utvärderat en prototyp för de kritiska elementen i RGDs databas. Utvärderingen har visat att projektet ur såväl teknisk som administrativ synpunkt är fullt genomförbart med syftet att uppnå mycket högt ställda krav på tillförlitligheten i databasens sakuppgifter.

Dis Styrelse har vid sitt möte i maj 2014 beslutat att ge projektgruppen i uppdrag att övergå till utveckling och programmering av den slutliga produkten för införande vid en ännu ej definierad tidpunkt. Detta beslut innebär också att Projektgruppen kan engagera ytterligare resurser för utveckling och programmering av de ingående modulerna.

Produktens informationsflöde och struktur framgår av följande tablå.

I juni 2014 har DIS i samarbete med Lunds universitet beviljats ett utvecklingsstöd genom Internetfonden för framtagning av programvara för delar av RGD-projektet. Se länk.

Följ projektets utveckling genom information i Dis Forum liksom i Diskulogen.

Relaterat innehåll