Arbetsgrupper

Styrelsen har tillsatt ett antal arbetsgrupper för att bredda styrelsearbetet så att fler kan engageras med de mer konkreta frågorna inom respektive område. Det här är en enkel beskrivning av syftet och sammansättning för respektive arbetsgrupp.

Syfte och organisation 

Syftet med arbetsgrupperna är att bredda styrelsearbetet så att fler kan engageras med de mer konkreta frågorna inom respektive område. 

Arbetsgrupperna och dess medlemmar tillsätts av styrelsen, och arbetar efter de övergripande direktiv som styrelsen beslutat om. I varje grupp finns en sammankallande som sammankallar gruppen och ansvarar för att kommunicera med styrelsen. Arbetsgrupperna bör göra minnesanteckningar vid sina möten och delge dessa i sin helhet, eller i redigerat skick, på DIS Forum, till en början i funktionärsdelen. 

Medlemmar till arbetsgrupperna rekryteras från styrelsen, men även utanför styrelsen. Nya medlemmar i grupperna söks aktivt men ska beslutas av styrelsen. Den sammansättning som redovisas här är gällande den 11 juni 2021 om inget annat anges vid respektive arbetsgrupp. 

Arbetsgrupper

Marknadsgruppen 

Annonsering, Google Ads (AdGrants), trycksaker, affischer och annan marknadsföring. Svarar för strategi, budskap och utformning. Annonser, trycksaker beställs av kansliet i samarbete med gruppen. 

 • Marknadsföringsfrågor. 
 • Annonsering. 
 • Var (om någonstans) ska vi annonsera i print? 
 • Om printannonsering: ta initiativ till att annonser skapas (innehåll, layout) 
 • Uppföljning av Google Ads. Skapa nya annonser och underhåll befintliga 
 • Annonsering på annat internet-håll 
 • Mässor, vilka (även regionala mässor) och budskap 
 • Broschyrer, budskap utformning 
 • Webbshop sortiment 
 • Organisera deltagande i sociala media (främst facebook-grupper) 
 • Ta fram presentationsmaterial för föreningen och produkter 
 • Förvaltning av den grafiska profilen 

Sammansättning: Mikael Winbladh (sammankallande), Eva Dahlberg, Magnus Hellblom, Peter Åberg.

Tillbaka till grupplistan

Disgens styrgrupp 

Leds av Disgen-samordnare och består av ca tre personer som arbetar med strategiska frågor som rör 

 • Disgen (exkl Släkten): 
 • Huvudinriktning för nästa utgåva 
 • Bedöma säljpotential 
 • Bedöma nytta & kostnad, som t.ex. sammanställs i en fyrfältare, för att underlätta prioritering och statusrapportering 
 • Tidplaner med releasedatum 
 • Tar nödvändiga beslut om aktuell(a) Disgen-versioner 
 • Bollplank för utvecklare 
 • Svarar på (interna) frågor i stil med ”hur borde detta funka” när oklarhet föreligger 
 • Arbetet sker ofta i nära samarbete med utvecklare och funktionsspecialister. 

Sammansättning: Josefine Nilson (Disgen-samordnare), Kristina Andersson, Christer Gustavsson, Gunilla Jacobson (testledare) (2022-09-27). 

Läs mer om Disgen utvecklingsorganisation.

Tillbaka till grupplistan

Disgens referensgrupp 

Personer som har engagemang för att kontinuerligt bidra genom att 

 • Följa trender inom släktforskning och släktforskningsprogram (svenska och utländska) med syfte att föreslå konkreta förbättringsförslag 
 • Ge synpunkter på olika frågeställningar från arbetsgrupper och styrgrupp 
 • Ha kontakt med användare och funktionärer för att fånga intryck och behov 
 • Aktivt testande både under alfa och beta men framförallt under alfa för att kunna ge synpunkter på tidiga underlag
 • Bidra med egna förslag till förbättringar av Disgen
 • Gärna bidra med att skriva specifikationer
 • Följa Redmine, Facebook och Dis Forum
 • Fråga sig ”är det vi gjort gott nog”

Sammansättning: Josefine Nilson (sammankallande), Eva Dahlberg, Lars Wallgren, Gunilla Jacobson, Bengt Kjöllerström, Kristina Andersson, Thomas GH Johansson, Lars Engberg, Björn Johansson (adjungerad i kartfrågor), Patrik Hansson (adjungerad utvecklare). (2023-02-05)

Läs mer om Disgen utvecklingsorganisation.

Tillbaka till grupplistan

Disbytombuden (+ Disbyt-ansvarig) 

 • Processar bidrag från medlemmar 
 • En särskilt utpekad person, Disbyt-ansvarig, sammanställer central databasfil månadsvis för Disbyt 
 • Second level support för Disbyt 
 • Håller i Disbyt-gruppen på funktionärsträffen 
 • Utbildar nya ombud 
 • Samordna information till dem som skickar in bidrag 

Sammansättning: Håkan Johansson (sammankallande), Disbyt-ombuden (enligt medlemsregistret). Mikael Winbladh och Olof Cronberg är adjungerade. Håkan J är Disbyt-ansvarig. 

Tillbaka till grupplistan

Disbyt styrgrupp

Diskutera och besluta om övergripande frågor och strategi kring Disbyts fortsatta framtida utveckling. 

 • Bearbeta idéer och tankar om och kring Disbyt.
 • Kan dra upp riktlinjer och sätta prioriteringar för utvecklingsgruppens arbete.
 • Lägga "beställningar" till utvecklingsgruppen på utvecklingsarbete att utföra.
 • Arbetet sker ofta i nära samarbete med utvecklingsgruppen och Disbytombuden.

Sammansättning: Mikael Winbladh (sammankallande), Kent Hektor, Christer Gustavsson, Olof Cronberg, Charlotte Börjesson, Urban Carlbäcker (2023-02-05).

Tillbaka till grupplistan

Disbyt utvecklingsgrupp 

Svarar för utveckling, drift och tekniskt underhåll av Disbyt. 

 • Utvecklar Disbyt 
 • Buggrättningar 
 • Driftsättningar 
 • Underhåll tekniskt 

Sammansättning: Mikael Winbladh (sammankallande), Ulf Arfvidsson, Anders Ardö, Carl-Johan Gustafsson, Anderz Hellgren, Nicklas Pernblad, (Daniel Berglund ibland) (2022-09-27).

Tillbaka till grupplistan

Dispos-gruppen

Svarar för utveckling, drift och tekniskt underhåll av Dispos. 

Sammansättning: Finns en utvecklare Sven Lagerström men i övrigt är gruppen vilande i skrivande stund (2021-05-29). 

Tillbaka till grupplistan

Openrgd-gruppen 

Gruppens verksamhet avser OpenRGD, dvs släkt-tvätten och dubblettmatchningen med mera.

Sammansättning: Vilande i skrivande stund (2021-05-29).  

Tillbaka till grupplistan

Supportorganisationsgruppen 

Svarar för utveckling av supportens organisation. 

 • Hur ska supportorganisationen förbättras 
 • Verktyg för support 
 • Introducera nya faddrar och säkerställ att de får rätt information för att kunna utföra sina uppgifter 
 • Rekrytera nya faddrar 
 • Interna kommunikationsvägar och kompetensöverföring faddrar emellan 
 • Håller i faddergruppen/erna på funktionärsträffen 
 • Hålla aktuell lista över faddrar och deras kompetenser, samt att medlemsregistret är uppdaterat 

Gruppen ska inte syssla med själva teknikfrågorna. 

Sammansättning: Mikael Winbladh (sammankallande), Jan Wallin, Lena Ringbrant Ekelund, Sven Kylefors (2023-05-02).

Tillbaka till grupplistan

Kartgruppen 

Utveckling av kartprodukter samt program- och webblösningar för kartbruk. 

 • Ta fram nytt kartmaterial 
 • Undersöka möjligheter till en eventuell kartserver 
 • Utbildningsmaterial för kartor 
 • Kunskapsresurs för kartor 

Sammansättning: Tor-Leif Björklund (sammankallande), Lars Engberg, Ulf Hernelid, Lena Ringbrant Eklund, Hans Bjernevik.

Tillbaka till grupplistan

Eventgruppen 

Svarar för organisation och innehåll kring Släktforskardagarna, årsmötet mm, i samarbete med andra grupper (t ex marknadsgruppen) och med kansliet för hotellbokning mm. 

 • Organisation av Släktforskardagarna och kringaktiviteter 
 • Organisation av årsmötet 
 • Även andra event som t ex funktionärsträffen 

Sammansättning: Elisabeth Leek (sammankallande), Peter Johansson, Rolf Lusth, Peter Lusth.

Tillbaka till grupplistan

Regionföreningsgruppen 

Arbetar med samarbetsfrågor DIS - regionföreningarna. Identifierar problem i regionföreningarna som kan lösas med hjälp av DIS och tvärt om. Föreslår, analyserar nya samarbetsområden. Bör auskultera hos regionföreningarna. 

Bereder frågor kring samarbete regionföreningarna / DIS 

Sammansättning: Tommy Nilson som sammankallande (2023-05-25). 

Tillbaka till grupplistan

Webbgruppen 

Svarar för innehållet på webben och webbplatsens utformning. Driftfrågor i samarbete med it-gruppen. 

 • Utveckla webbens innehåll, navigation mm 
 • Bollplank för externa firmor som arbetar med webben 
 • Webbunderhåll (exempelvis uppgifter som att lägga upp nya Diskulogen) 

Sammansättning: I maj 2021 är gruppen inte bildad. 

Tillbaka till grupplistan

Medlemsgruppen 

Arbetar med medlemsutveckling och medlemsfrågor, dvs ge värde åt medlemskapet och följa upp att nya medlemmar tas om hand. Arbetar även med värde åt funktionärskapet, dvs förmåner för (och krav på) funktionärer. Generell rekrytering av nya funktionärer. 

 • Hur hitta ytterligare värde för medlemskapet 
 • Hur rekrytera nya medlemmar 
 • Hur behålla dem vi har 

Sammansättning: Anders Lindberg (sammankallande), Peter Åberg, Torgny Larsson och Harriet Österlund (uppdaterat: 2022-11-28).

Tillbaka till grupplistan

Utbildningsgruppen 

Svarar för samordning av DIS utbildningsinsatser samt utveckling och underhåll av kursmaterial och liknande som DIS kan tillhandahålla regionföreningarna. Information till utbildare och utbildning av utbildare. Samarbete med andra utbildningsorganisationer såsom studieförbund. Granskar och sammanställer regionföreningarnas utbud av utbildning till medlemmar, och rapporterar detta till styrelsen. 

 • Utbildningsfrågor 
 • Kursmaterial innehåll och framtagning 
 • Distansutbildning 
 • Samarbete med externa aktörer såsom studieförbund 
 • Håller i utbildargruppen(-erna) på funktionärsträffen 

Sammansättning: Christina Claeson (sammankallande), Bertil Lindqvist, Lena Ringbrant Ekelund.

Tillbaka till grupplistan

IT-gruppen 

Svarar för utveckling, drift och underhåll av föreningens it-system (hyrda servrar, kansliets servrar, stugans datorer, NAS:ar, backuper mm) samt intern support på dessa system. 

 • Serverdrift 
 • Tekniskt underhåll av webb, forum mm 

Sammansättning: I maj 2021 är gruppen ännu inte bildad.

Tillbaka till grupplistan

Framtidsgruppen 

Bör bestå av några från styrelsen och några löshästar. Arbetar med aktuella "släktforskningspolitiska" frågor, samarbete med förbundet, samarbete med andra organisationer, och frågar sig regelbundet hur framtiden kommer att gestalta sig. Återrapportering sker till varje styrelsemöte. 

 • Framtidsstudier, t ex ”Var är vi om fem år?” 
 • Politik, exempelvis motioner till förbundsstämman mm 

Sammansättning: Daniel Berglund (sammankallande), Eva Dahlberg, Christer Gustavsson, Josefine Nilson, Olof Cronberg. 

Tillbaka till grupplistan

Diskulogen-gruppen 

Sysslar med innehållet i Diskulogen i samarbete med redaktören. Rekrytering av nya skribenter. Uppföljning av gamla. Märk väl: det är redaktören som ansvarar för tidningen. Gruppen är ett stöd för redaktören. 

 • Nummerplanering i samarbete med redaktör 
 • Driva fram innehåll 

Sammansättning: Vilande, Eva Dahlberg (sammankallande). 

Tillbaka till grupplistan

Utskicksgruppen 

Svarar för innehållet i medlemsutskicken, i samarbete med övriga relevanta grupper såsom Diskulogengruppen och Webbgruppen. 

 • Driva fram innehåll 

Sammansättning: Mikael Winbladh (sammankallande), Eva Dahlberg, Daniel Berglund.

Tillbaka till grupplistan

Distansmötesgruppen 

 • Sätter ihop program för digitala distansträffar / föredrag i föreningen DIS. 

Sammansättning: Mikael Winbladh (sammankallande), Eva Dahlberg, Peter Åberg, Christina Claeson.

Tillbaka till grupplistan