RGD - Rikstäckande Genealogisk Databas

Syftet med RGD är att samla uppgifter från släktforskning i en strukturerad databas för att därigenom kunna ytterligare fördjupa forskningen inom angränsade områden.
RGD - sveriges historiska befolkning

Välkommen till RGD-projektet

RGD – Rikstäckande Genealogisk Databas var projektnamnet för det arbete, som bedrevs med två huvudsyften:

  • Höja tillförlitligheten i medlemmarnas släktforskning genom adekvata kontroller och genom jämförelse av den egna forskningen med en annan forskare eller med RGDs databas.
  • Skapa en Databas avseende Sveriges historiska befolkning bestående av unika (ej dubbletter) individer och dess släktrelationer.

Projektet skulle generera separata delprodukter/databaser.

För närvarande är en Betaversion av delprodukten Släkttrim – trimma din släktforskning kallad openRGD tillgänglig för medlemmar och gäster. I openRGD utförs vissa kontroller på en inmatad Gedcomfil (Indatavalidering). Vidare kan två forskares material jämföras genom att en Gedcomfil jämförs med en annan inmatad Gedcomfil (Matchning). Vidare kan de två filerna (om alla motstridiga uppgifter är rättade) slås samman till en gemensam Gedcomfil. I ett senare läge, när RGDs huvuddatabas är tillgänglig, kommer den egna forskningen även på samma sätt kunna jämföras med RGDs databas.

Logga in på openRGD som gäst eller om du har användarkonto.

Vill du registrera dig med eget användarkonto (ger möjlighet till bland annat lagring av inmatade uppgifter och vissa andra funktioner); skicka uppgift om namn, medlemsnummer och email-adress till Carl-Johan Gustafsson.

Även om projektet avbröts vid årsskiftet 2018/2019 pga resursbrist så låter vi nedanstående information med tankarna med projektet vara kvar.


Syfte och målsättning med RGD

Syftet med RGD är att samla uppgifter från släktforskning i en strukturerad databas för att därigenom kunna ytterligare fördjupa forskningen inom angränsade områden. Även andra relevanta forskningsområden kan länkas till RGDs databas.
I ett första steg är målsättningen att upprätta en databas med släktrelationer över Sveriges historiska befolkning baserat på medlemmarnas inrapportering av data. Även andra källor kan tjäna som indata till databasen. Nytillkommande poster till databasen matchas mot de redan befintliga och kopplas samman utan att dubbletter av samma individ skall uppkomma. Varje individ ges ett unikt identitetsnummer.

I nästa steg fylls databasen med information kring personernas liv och verksamheter främst i notisform från den egna släktforskningen. Därigenom kan levnadsbeskrivningar tas fram för alla de personer, som finns registrerade i databasen.
En normerad ortsdatabas på lägre nivå än församling är likaledes planerad att ingå i projektet. Genom att ge varje fastighet ett unikt identifikationsnummer ges möjlighet att på motsvarande sätt som persondatabasen samla information om fastigheterna (gårdar, torp mm men även om kyrkor och andra institutionella byggnader).

I ett längre perspektiv finns möjlighet att upprätta databaser inom en rad forskningsområden relaterade till släktforskning. Identifikationsnumret länkar samman informationen mellan databaserna. Exempel kan vara Soldatregistret och annan militärhistorisk forskning, liksom yrkesregister i vid bemärkelse.

Bakgrund

årsmötet 2011 beslöts att tillsätta en arbetsgrupp som ska syssla med att undersöka möjligheterna att bygga upp en databas över alla historiska personer (dvs. alla personer som existerat) i Sverige, och att undersöka existerande och framtida verktyg för registreringsarbete. Se motion 1 och 2 med styrelsens svar.