Kartor

Kartor

DIS har tagit fram och bearbetat digitala kartor som vi säljer, både för den kartintresserade och för användning i Disgen. Vi kommer att utöka utbudet och erbjuda mer digitalt kartmaterial. Vi arbetar aktivt med att hitta kartskatter för släktforskaren.

"Är det inte krig så är det lantmäteri!"

Detta citat lär ha varit ett vanligt talesätt bland bönderna under andra hälften på 1700-talet. Under denna tid hade alla bönder en kollektiv del i alla jordlotter i byn. Detta låg till grund för de kommande jordreformerna. Det började med Storskiftet – varje ägare skulle ha sin egen avgränsade yta av jord. På denna mark kunde han sedan själv välja vad han ville odla. Bebyggelsen i byarna behölls. Denna reform stadfästes 1757. Förrättningarna tog lång tid och krävde många lantmätare. Tusentals förrättningar genomfördes runt om i landet fram till 1803.

Exempel på häradsekonomisk karta
Häradsekonomisk karta

Nu utfärdades en ny förordning om Enskifte: en markyta per ägare på vilket de egna husen skulle placeras. På grund av markernas varierande karaktär runt om i landet kom denna reform inte få genomslag annat än i Skåne. Godsägaren Rutger Macklean på Svaneholm var en föregångare, som redan 1773-86 hade genomfört denna typ av skifte. På Svaneholm finns idag en mycket intressant utställning kring detta!

År 1827 införs en ny typ av skifte, Laga skiftet: varje markägare kunde få ha upp till tre olika jordlotter, som var och en hade lite olika karaktär med indelning på åker, äng och utmark. Denna reform genomfördes fram till 1928.

Vill du fördjupa dig i jordreformerna kan vi rekommendera arkivguiden Med kartan i fokus, utgiven av Riksarkivet (ISSN 0562-8547).

De häradsekonomiska kartorna speglar ofta läget efter genomförda laga skiften. Här kan du även se de ej skiftade markerna ofta med många långa smala remsor. Vid varje arvskifte delades ju marken upp mellan sönerna. 

Använd dem i Disgen

Idag är vi glada för att lantmätarna gjorde jobbet, för det gav oss de underbara häradsekonomiska kartorna som nu kan användas i Disgen. För Häradskartorna finns också en Häradsbeskrivning.

Häradsbeskrivning

Olika typer av historiska kartor

Vi kompletterar Häradskartorna efterhand med Generalstabskartor och Sockenkartor. Vår ambition är att täcka hela Sveriges yta med digitaliserade kartor som visar hur det såg ut förr i tiden.  Du kan läsa mer om olika typer historiska kartor här och hitta historiska kartor för gratis nedladdning här.

Kolla vad som finns i webbshoppen!