Digitala historiska kartor till din hjälp!

Vi gör här en kort summering av olika historiska kartor som finns att tillgå från DIS webbshop.
Linköping
Karta över Linköping vid förra sekelskiftet

Generalstabskartan

Generalstabskartan (1827–1971) beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. På kartan finns även gamla båtsmans- och soldattorp utmärkta. Skalan är 1:100 000 i Södra verket och i 1:200 000 i Norra verket. Södra verket omfattar södra halvan av Sverige, grovt sett från Ystad till Söderhamn. Titta gärna på bladindelningen för norra och södra verket eller generalstabskartans teckenförklaring.

Södra verket

Generalstabskartan för södra halvan av landet omfattande drygt 100 kartblad.  Kartbladen är de äldsta som karterades (1827–1923). Finns att köpa i DIS webbshop

Norra verket

GSK norra verket täcker norra delarna av Sverige, karterades 1827–1923. Volymen omfattar 225 blad. Karteringen skedd 1886-1923. Bladen 68, 69, 74 och 75 gavs inte ut så vi har kompletterat med konceptkartor i skalan 1:50 000, läs mer om volymens innehåll. Som bonus följer referensverket ”Generalstaben 1805-1879” (Kartografiska sällskapet, 2001) med. Som försmak kan du läsa inledningskapitlet. Finns att köpa i DIS webbshop

Generalstabskartor - för Disgen

Förutom de Disgen-anpassade kartorna ingår en täckningskarta med detaljerad bladindelning över länen. Originalkartorna med teckenförklaringar ingår också som separata filer på volymen. Referensverket Generalstabskartan 1805 - 1979 av Lars Ottosson och Allan Sandberg medföljer också. Boken utgavs 2001 av Kartografiska Sällskapet.

Vidare ingår en detaljerad manual om hur man laddar ned Generalstabskartorna till Disgen.

Generalstabskartor för Norra verket

Vidare har vi givit ut Generalstabskartan 1886 -1923 som täcker Norrland från Treriksröset ned till Hudiksvall och Sveg. Kartor är uppdelade i länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalens län. För första gången kan vi erbjuda kartor över fjällvärlden från ca 1900. 

USB finns i DIS webbshop.

GSK-Umea-small.jpg
Umeå-exempel  för en generalstabskarta, norra verket

Generalstabskartor för Södra verket

Generalstabskartan 1859 -1920 i skalan 1:100 000 speglar vårt lands topografi från förra halvan av 1800-talet till början av 1900-talet. Kartorna beskriver naturlandskapet inklusive höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse och översiktlig markanvändning. De täcker södra Sverige söder om Hudiksvall och Sveg och är utgivna länsvis med flera län på samma USB minne.

USB finns i DIS webbshop.

GSK_S_071_Karlstad_1888_4_3-cg.jpg
Karlstads-exempel  för en generalstabskarta, södra verket

Skånska Rekognoseringskartan 1821 för Disgen

Fältmätningsbrigadens karta över Skåne 1821, även kallad Skånska Rekognosceringskartan, består av 106 blad och täcker större delen av Skåne. Kartorna visar Skåne innan enskifte och laga skifte och har en skala på 1:20 000.

Skånska Rekognosceringskartan är den första kartan som gjordes av Fältmätningsbrigaden och som täcker ett större område, den var i första hand avsedd för armén. En del gränser finns inritade samt åar, höjder, kärr och mossar, sjöar, flera av dessa sjöar är idag utdikade. Vidare finns kyrkor, gårdar, gästgivargårdar och torp också inritade men även väderkvarnar. Volym innehåller 106 kartor i jpeg format avsedda för Disgen, samt 106 originalkartor också i jpeg.

På denna USB medföljer också en Skånekarta där de olika detaljkartorna är utmärkta samt en PDF beskrivning av historien hur Skånska Rekognosceringskartan kom till. Vidare ingår en detaljerad manual om hur man laddar ned Skånska Rekognosceringskartan till Disgen.

USB finns i DIS webbshop.
 

Skanska-rek-1821.JPG
Eslöv-exempel  för Skånska Rekognoseringskartan 1821 

Historiska stadskartor

DHK-Linköping-Wiblingen-1790.jpg

DHK-Linköping-Werming-1811.jpg

DHK-Linköping-Ljunggren-1853.jpg
 

Lantmäteriet gav 1998 ut en samling gamla stadskartor på CD. DIS har sammanställt dessa i en nyutgivning som består av 203 kartor över 93 städer i en till tre olika varianter. Kartorna är storskaliga och är inte är anpassade för Disgen. Men de kan anpassas för egen hand. Läs mer om det i handboken som nämns i ingressen.

Stadskartorna består av bilder från Krigsarkivets tre samlingar av stadskartor:

 • Från 1790-talet finns kartor över 76 svenska städer framtagna av Adolf Wiblingen
 • Från början av 1800-talet finns kartor över 44 svenska städer som Nils Gustav Werming tryckte
 • Från 1850-talet finns 83 svenska stadskartor från verket Atlas öfver Sveriges städer med deras ägor av Erik Gustaf Ljunggren

Stadskartorna finns i DIS webbshop.

Sveriges Häradsekonomiska karta
DHK-Linköping HEK-1868-77.jpg

De häradsekonomiska kartorna började tas fram 1859 och den arbetskrävande manuella karteringen pågick fram till 1934. Kartorna ger en sammanhängande bild av riket baserat på häradskartor och laga skifteskartor. Häradsekonomiska kartan blev inte rikstäckande då karteringen fick ny teknik introducerades under 1930-talet då flygfotografering började användas. Det finns därför vita områden för Småland, Öland, Gotland, Bohuslän, merparten av Dalarna och övriga län norrut. Men där den finns gjord är den till stor glädje. Kartorna gjordes i skalan 1:20.000 för de flesta länen, några i Norrbotten i skala 1:50 000.

Häradsekonomiska kartor - för Disgen

Under perioden 2012-2016 har DIS har gett ut samtliga dessa kartor länsvis omfattande 15 län med 1.600 kartblad och 16.000 kartbilder. I paketen finns också 660 dokument med sockenbeskrivningar med information om de ingående socknarnas fastigheter och deras ägare.  Kartbilderna är georefererade till referenssystemet RT90 och anpassade för att enkelt importeras i Disgen. Kartbladen och sockenbeskrivningarna är mycket intressanta även om man inte använder Disgen.

Dessa häradsekonomiska kartor finns att köpa i 15 olika volymer i DIS webbshop.

SVERIGE_HEK-ny.gif
De län som har häradsekonomisk karta

 

Sockenkartor

DHK-SOK-Sollefteå-1863.jpg

Sockenkartor från mitten av 1800-talet speglar bebyggelse och markanvändning. Kvaliteten kan variera mellan olika områden och lantmätare.  I en del fall finns textbeskrivningar och i andra fall olika typer av kartor.

Sockenkartor - för Disgen

DIS har börjat sammanställa sockenkartor länsvis för områden som saknar häradsekonomiska kartor. Kartorna georefereras till referenssystemet RT90 och anpassas för användning i Disgen.  I dessa kartprodukter ingår också befintliga beskrivningar av socknarnas belägenhet och karaktär, ofta också med tabellverk över socknens gårdar inklusive ägarlängder.

Kartorna distribueras länsvis och säljs i DIS webbshop efterhand som de ges ut.

Äldre ekonomiska kartan

DHK-Linköping- GEK-1948.jpg

DHK-Linköping-GEK-1980.jpg

Den äldre ekonomiska kartan började tas fram 1934 och finns i skala 1:10.000. Varje blad täcker ytan 5 x 5 km. I Norrlands inland är skalan 1:20.000 där varje blad täcker ytan 10 x 10 km. Kartorna baseras på gröna flygfoton med pålagda fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar och ortnamn. Detta är den karta som kom att ersätta häradsekonomiska kartan.

För den kartintresserade så är den första omgången kartor från tiden 1932-38 är kartor orienterade längs längd- och breddgrader. Kartorna som följde från 1940 fram till 1980-talets slut är däremot orienterade efter det vinkelräta referenssystemet RT38.

Äldre ekonomiska kartor - för Disgen

Dis har georefererat de tidigaste flygfotokartorna från Lantmäteriet över Göteborg o Bohuslän och Gotland från 1932-38 så att de nu kan läggas in i Disgen.

Vidare kommer nu DIS att succesivt släppa Lantmäteriets ekonomiska kartor över svenska län som benämns GEK. Dessa kartor är en efterföljare till ovanstående kartor över Göteborg o Bohuslän och Gotland men de är också efterföljare till häradsekonomiska kartor som gavs ut av Lantmäteriet från 1859 till 1919.

Kartorna är i grunden flygfoton från 1940 fram till 1967 som lantmäteriet har bearbetat och lagt in vägar, gränser, fastighetsbeteckningar, gårds- och byanamn m.m. DIS har nu bearbetat dessa kartor så att de kan läggas in i Disgen

Kartorna distribueras länsvis och säljs i DIS webbshop efterhand som de blir klara.

SVERIGE_GEK-ny.gif
De län som har äldre ekonomisk karta

Topografiska kartor Sverige

Lantmäteriet gav på 1990-talet ut flera lika topografiska kartor, flera av dem också på CD.  De var då benämnda med olika färger och fanns i olika skalor.

 • (Svarta) Sverigekartan i skalan 1:1 miljon
 • Röda (översiktskarta) i skalan 1:250 000
 • Blåa (vägkarta) i skalan 1:100 000
 • Gröna (terrängkartan) i skalan 1:50 000
 • Gula (fastighetskartan) i skalan 1:20 000

Topografiska kartor Sverige - för Disgen

I DIS webbshop finns en samlingsvolym med flera rikstäckande topografiska kartor i olika skalor. De är grupperade i kartvolymer av olika typer. Karttypen är en förkortning för att underlätta identifieringen av de olika kartbladen i respektive volym utan att behöva ange volymens fulla namn.

Topo-Disgen-tackning.png

Täckningskarta

Följande karttyper ingår:

 • Sverigekartan i skala 1:1 000 000 från c:a 2000 (SVE)
 • Röda Översiktskartan i skala 1:250 000 från 1997 (SVR)
 • Blå Vägkartan i skala 1:100 000 från 1996-2004 (SVB)
 • Gröna Terrängkartan i skala 1:50 000 från 1999- 2001 (SVG)
 • Gröna Terrängkartan för AC län i skala 1:50 000 från 1989 - 2003 (SVG)
 • Gröna Terrängkartan för BD län i skala 1:50 000 från 1989 – 2003 (SVG)

Med volymen följer också en beskrivning hur du använder de topografiska kartorna i Disgen.

Linkoping_SVE.jpg

Exempel från Sverigekartan

Sverigekartan i skalan 1:1 miljon passar bra att använda som ett översiktligt komplement till Disgens gröna grundkarta. Den finns för gratis nedladdning och import i Disgen.

DHK-Linköping-Roda.jpg

Röda kartan är ett utmärkt komplement till Sverigekartan. Dessa kartor är paketerade länsvis med en viss överlappning längs länsgränserna så att du inte skall behöva importera fler län än de du är intresserad av. De olika länen omfattar mellan 4 och 9 kartblad för södra Sverige medan det norröver behövs mellan 13 och 42 (BD län!) blad. Den finns också för gratis nedladdning och import i Disgen.

DHK-Linköping- Bla.jpg

DHK_Linkoping_Grona.jpg

Den Gula kartan kommer inte bli tillgänglig inom överskådlig tid.

Topografiska kartor Norden - för Disgen

I webbshopen finns en samlingsvolym med Topografiska kartor Norden anpassade för användning i släktforskarprogrammet Disgen.

Kartbilderna är i jpg-format och georefererade till referenssystemet RT90 och anpassade för att enkelt kunna importeras i Disgen 8.2c eller senare versioner.
Dessa är grupperade i kartvolymer av olika typer för varje nordiskt land. Karttypen exempel ”DKL ” är en förkortning för danska landskartor och detta underlättar identifieringen av de olika kartbladen i respektive volym utan att behöva ange volymens fulla namn.

Följande karttyper ingår för respektive land. Kartorna på skala 1:1 000 000 är översiktskartor

 • Sverige landskarta i skala 1:1 000 000, bestående av 11 kartblad (SVE)
 • Svenska vägkartan i skala 1:250 000, bestående av 285 kartblad (SVR)
 • Dansk landskarta i skala 1:1 000 000, bestående av 7 kartblad (DKL)
 • Danska vägkartan i skala 1:250 000, bestående av 19 kartblad (DKV)
 • Norsk landskarta i skala 1:1 000 000, bestående av 23 kartblad (NOL)
 • Norska vägkartan i skala 1:250 000, bestående av 250 kartblad (NOV)
 • Finsk landskarta i skala 1:1 000 000, 1:2 000 000 och 1:4 000 000, bestående av 22 kartblad (SFL)
 • Finska vägkartan i skala 1:250 000, bestående av 211 kartblad (SFV)

Med volymen följer också en beskrivning hur du installerar och använder de topografiska kartorna i Disgen.

Sverigekarta över Norrtälje
Exempel från Sverigekartan 1:250 000 (SVR)
Danmarks vägkarta 1:250 000
Danmarks vägkarta 1:250 000 (DKV)
Norska vägkartan
Exempel från norska vägkartan 1:250 000 (NOV)
Finsk vägkarta
Exempel på finska vägkartan 1:250 000 (SFV)

Kartor över Danmark - för Disgen

Topografiska kartor över Danmark för Disgen i webbshopen.

Kartbilderna är i jpg-format och georefererade till referenssystemet RT90 och anpassade för att enkelt kunna importeras i Disgen 8.2c eller senare versioner.

Kartorna finns att köpa i fyra geografiska områden:
Nord Jylland
Mitt Jylland
Syd Jylland med Fyn
Själland och Lolland-Falster med Bornholm
Det finns även en samlings USB med alla områden.

Inom varje område finns moderna kartor i skalorna 1:1 000 000, 1:250 000 och 1:100 000 samt en historisk karta från 1800-talet i skalan
1:20 000 förutom Syd Jylland (Nord Slesvig) där skalan är 1:100 000.

På USB:n finns också en detaljerad handledning på svenska och danska för inläggning av kartorna i Disgen.

Kartor över Finland - för Disgen

Topografiska kartor över Finland anpassade för Disgen är en nyhet i webbshopen.

Kartorna är grupperade i kartvolymer av olika typer.
Karttyperna har en förkortning så att det underlättar identifieringen av de olika kartbladen i respektive volym utan att behöva ange volymens fulla namn.

Följande karttyper ingår:
- Finsk bykarta i skala 1:100 000 (SFB)
- Finsk vägkarta i skala 1:250 000 (SFV)
- Finsk landskarta i skala 1:1 000 000 (SFL)
- Karelen i skala 1:100 000 (SFH) (ca 1923-1939)

På USB-minnet finns en beskrivning i pdf-format på hur du installerar kartorna i Disgen.

Kartbilderna är i jpg-format och georefererade till referenssystemet RT90 och anpassade för att enkelt kunna importeras i Disgen 8.2c eller senare versioner.

Kartor över Norge - för Disgen

Topografiska kartor över Norge för Disgen i webbshopen.

Kartorna är grupperade i kartvolymer av olika typer.
Karttyperna har en förkortning så att det underlättar identifieringen av de olika kartbladen i respektive volym utan att behöva ange volymens fulla namn.

Följande karttyper ingår:

 • Norska landskartan i skala 1:1 000 000, bestående av 23 kartblad (NOL)
 • Norska vägkartan i skala 1:250 000, bestående av 250 kartblad (NOV)
 • Norska bykartan i skala 1: 1 000 000, bestående av 1301 kartblad (NOB)

Som bonus medföljer Modern Gårdskarta och den Tyska kartan från 1941-42.
Båda i skalan 1:50 000 som täcker sydöstra delen.

På USB-minnet finns en beskrivning i pdf-format på hur du installerar de topografiska kartorna i Disgen.

Kartbilderna är i jpg-format och georefererade till referenssystemet RT90 och anpassade för att enkelt kunna importeras i Disgen 8.2c eller senare versioner.

Relaterat innehåll